web counter

Za zobrazenie obsahu je potrebná novšia verzia Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Práve realizujeme
BD: G. Bethlena 17-23, Nové Zámky
Podrobné informácie o realizovaných projektoch
môžete získať na tel. čísle
+421 911 175 242
Práve realizujeme
BD: S.H.Vajanského 11-15, Nové Zámky
Práve realizujeme
BD: J.Kráľa 28-32, Nové Zámky
main-vybrane-referencie-header
Mapa nitrianskeho kraja
J. Šimora 5/7940
940 01 Nové Zámky
Adresa:
BTB, s.r.o.
Tel. číslo:
E-mail*:
Text správy*:
pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov
Meno/prezývka*:

TECHNOLÓGIA

|  Vždy máme riešenie

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky z 5. apríla 2006

o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:

§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie vlády ustanovuje požiadavky na zaistenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov1) pred rizikami súvisiacimi s expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest a na predchádzanie týmto rizikám.

(2) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na všetky činnosti, pri ktorých zamestnanci sú alebo môžu byť pri práci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

(3) Na účely tohto nariadenia vlády sa azbestom rozumejú tieto vláknité kremičitany:

   a) azbest aktinolit (CAS č. 77536-66-4),
   b) azbest grunerit (amozit) (CAS č. 12172-73-5),
   c) azbest anthofylit (CAS č. 77536-67-5),
   d) chryzotil (CAS č. 12001-29-5),
   e) krocidolit (CAS č. 12001-28-4),
   f) azbest tremolit (CAS č. 77536-68-6).§ 2

Posudzovanie rizika

(1)
Pri činnosti, pri ktorej by mohli byť zamestnanci exponovaní prachu z azbestu alebo z materiálov, ktoré obsahujú azbest, je zamestnávateľ povinný vypracovať posudok o riziku vzhľadom na charakter a stupeň expozície zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.

(2) Posudok o riziku podľa odseku 1 je zamestnávateľ povinný konzultovať so zamestnancami alebo
so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 2 (ďalej len „zástupca
zamestnancov pre bezpečnosť“) a aktualizovať, ak je nesprávny alebo pri zmene materiálu pri práci.

(3) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu z azbestu alebo
z materiálov obsahujúcich azbest s vyššou koncentráciou v pracovnom ovzduší, ako je technická smerná
hodnota 0,1 vlákna na cm3 vo vzťahu k osemhodinovému pracovnému času.

(4) Ak je expozícia zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest nepravidelná,
má nízku intenzitu a podľa výsledku posudku o riziku podľa odseku 1 nebude prekročená technická smerná hodnota ustanovená v odseku 3, plnenie povinností uvedených v § 3, 11 a 12 sa nevyžaduje, ak ide

   a) o krátkodobé nepravidelné údržbárske činnosti, pri ktorých sa manipuluje len s nedrobivými materiálmi,

   b) o odstraňovanie neporušených a neznehodnotených materiálov, v ktorých sú azbestové vlákna pevne        spojené so základným materiálom,

   c) o zalievanie alebo tmelenie materiálov obsahujúcich azbest, ktoré sú neporušené,

   d) o monitorovanie a kontrolu pracovného ovzdušia vrátane odberu vzoriek na účely zisťovania obsahu        azbestu.

(5) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode so zástupcami zamestnancov usmerní,
ktoré práce v rozsahu činností podľa odseku 4 písm. a) až d) majú charakter prác s nepravidelnou a nízkou expozíciou prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest.§ 3

Oznamovanie činnosti

(1) Pred začiatkom prác súvisiacich s akoukoľvek činnosťou podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný predložiť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámenie, ktoré obsahuje

   a) obchodné meno, právnu formu, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a bydlisko,
       ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,

   b) umiestnenie pracoviska,

   c) druh a množstvo azbestu v materiáloch, s ktorými sa bude manipulovať,

   d) opis činnosti a používané pracovné postupy,

   e) počet zamestnancov pri výkone práce,

   f) dátum začatia práce a jej trvanie,

   g) opatrenia na zníženie expozície prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest (§ 5),   

   h) plán práce, ak ide o búracie práce alebo iné práce uvedené v § 8 ods. 6.

(2) Údaje uvedené v oznámení podľa odseku 1 písm. b) až h) je zamestnávateľ povinný sprístupniť zamestnancom alebo zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.

(3) Pri zmene pracovných podmienok, ktorá môže mať vplyv na zvýšenie expozície zamestnancov prachu
z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest, je zamestnávateľ povinný predložiť nové oznámenie.

(4) Ak predmetom oznámenia sú činnosti, o ktorých rozhoduje príslušný orgán verejného zdravotníctva, súčasťou oznámenia je aj žiadosť s údajmi podľa osobitného predpisu.§ 4

Zákaz niektorých činností

(1) Je zakázané

   a) používať azbest pomocou rozprašovania,

   b) používať izolačné alebo zvukotesné materiály, ktoré obsahujú azbest s hustotou nižšou ako 1 g.cm-3,

   c) vykonávať činnosti, pri ktorých dochádza k expozícii zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov        obsahujúcich azbest počas ťažby a spracovania azbestu a počas výroby výrobkov, do ktorých sa pridáva        azbest,

   d) uvádzať azbest na trh a používať výrobky, ktoré obsahujú azbest.

(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest (ďalej len „odstraňovanie azbestových materiálov“) zo stavieb (§ 8 ods. 5).§ 5

Opatrenia na zníženie expozície

(1) Pri činnosti podľa § 2 ods. 1 je zamestnávateľ povinný na mieste výkonu práce znížiť expozíciu zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest na najnižšiu možnú mieru

   a) obmedzením počtu zamestnancov exponovaných alebo pravdepodobne exponovaných prachu z azbestu        alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

   b) navrhnutím bezpečných pracovných postupov na zamedzenie vzniku prachu z azbestu a z materiálov        obsahujúcich azbest, a ak to nie je možné, zabrániť uvoľňovaniu azbestových vlákien do ovzdušia,

   c) zabezpečením pravidelného čistenia a údržby všetkých priestorov a zariadení na odstraňovanie       azbestových materiálov,

   d) skladovaním a prepravou azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest v pevnom uzavretom obale,

   e) včasným zhromažďovaním a odstraňovaním odpadu z miesta výkonu práce v pevnom uzavretom obale
       s označením, že obsahuje azbest.8)

(2)
Pri činnosti podľa § 2 ods. 1 a 4 je zamestnávateľ povinný na svoje náklady zabezpečiť

   a) vymedzenie a označenie pracoviska bezpečnostnými a zdravotnými označeniami, najmä výstražnými        značkami,

   b) zamedzenie prístupu na pracovisko zamestnancom, ktorí nie sú určení na výkon práce v priestoroch        pracoviska,

   c) zákaz fajčenia zamestnancov na pracovisku,

   d) oddelenie priestorov na jedenie a oddych od pracoviska tak, aby zamestnanci neboli exponovaní prachu
       z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest,

   e) pre zamestnancov účinné osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu celého tela
       (ďalej len „ochranný odev“), ktoré po použití zostanú na pracovisku; ak sa pranie ochranných odevov        vykonáva mimo pracoviska, zabezpečiť ich prepravu v uzatvorených kontajneroch,

   f) oddelené skladovacie miesta na ochranný odev a na civilný odev,

   g) primerané a vhodné zariadenia na osobnú hygienu zamestnancov, najmä sprchy,

   h) uloženie osobných ochranných pracovných prostriedkov na ochranu dýchacích orgánov na vyhradenom        mieste, ich kontrolu, čistenie po každom použití a pravidelnú údržbu.§ 6

 Opatrenia pri prekročení technickej smernej hodnoty

(1) Pri zistení prekročenia technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) je zamestnávateľ povinný zistiť príčiny, bezodkladne vykonať ochranné opatrenia a skontrolovať ich účinnosť opakovaným meraním azbestu a stanovením azbestových vlákien v pracovnom ovzduší.

(2)
Ak expozíciu zamestnancov prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest nemožno znížiť iným spôsobom a z dôvodu dodržania technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) je potrebné použiť osobné ochranné pracovné prostriedky na ochranu dýchacích orgánov, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby tieto prostriedky zamestnanci používali len v nevyhnutne potrebnom a prísne obmedzenom čase.

(3) Počas výkonu práce s použitím prostriedkov podľa odseku 2 je zamestnávateľ povinný po konzultácii
so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť zaraďovať prestávky v práci
so zohľadnením fyzickej záťaže a klimatických podmienok.§ 7

Meranie azbestu

(1) Zamestnávateľ je povinný podľa výsledkov posudku o riziku (§ 2 ods. 1) a na účely kontroly dodržiavania technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) zabezpečiť pravidelné meranie azbestu v pracovnom ovzduší.

(2) Na účely merania azbestu a jeho hodnotenia sa zohľadňujú len vlákna s dĺžkou viac ako päť mikrometrov, so šírkou menej ako tri mikrometre a s pomerom dĺžky a šírky väčším ako 3 : 1.

(3) Odber vzoriek sa vykoná po konzultácii so zamestnancami alebo so zástupcami zamestnancov
pre bezpečnosť.

(4) Trvanie odberu vzoriek musí byť také, aby sa mohla stanoviť reprezentatívna expozícia pre osemhodinový pracovný čas pomocou meraní alebo časovo vážených výpočtov.

(5) Odber vzoriek môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba. Odobraté vzorky sa môžu analyzovať
len v laboratóriách vybavených na počítanie vlákien.

(6) Počítanie vlákien sa vykonáva pomocou fázového kontrastného mikroskopu v súlade s metódou uvedenou
v prílohe č. 1 alebo inou metódou, ktorá poskytuje rovnaké výsledky.§ 8

Búracie práce, údržbárske práce a iné činnosti, pri ktorých je predpoklad prekročenia
technickej smernej hodnoty

(1) Pred začiatkom búracích prác alebo údržbárskych prác je zamestnávateľ povinný vykonať všetky dostupné opatrenia na identifikáciu materiálov s predpokladaným obsahom azbestu vrátane získania potrebných informácií od vlastníkov budov.

(2) Pri pochybnosti o prítomnosti azbestu v materiáloch alebo v konštrukcii budov je zamestnávateľ povinný vykonať všetky opatrenia podľa § 5.

(3)
Pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách, odstraňovaní azbestových materiálov zo stavieb a iných činnostiach, pri ktorých je predpoklad prekročenia technickej smernej hodnoty (§ 2 ods. 3) aj napriek vykonaným opatreniam podľa § 6 ods. 1, je zamestnávateľ povinný:

   a) zabezpečiť zamestnancom vhodné dýchacie prístroje a iné osobné ochranné pracovné prostriedky,

   b) označiť priestory, v ktorých je predpoklad prekročenia technickej smernej hodnoty, bezpečnostnými
       a zdravotnými označeniami, najmä výstražnou značkou,

   c) zabrániť šíreniu prachu z azbestu alebo z materiálov obsahujúcich azbest mimo budov alebo mimo       miesta, na ktorom sa činnosť vykonáva.

(4) Opatrenia uvedené v odseku 3 zamestnávateľ prerokuje so zamestnancami alebo zástupcami zamestnancov pre bezpečnosť pred začiatkom prác uvedených v odseku 1.

(5) Odstraňovanie azbestových materiálov zo stavieb možno len na základe oprávnenia vydaného podľa osobitného predpisu.

(6) Pred začiatkom búracích prác alebo prác na odstraňovaní azbestových materiálov z budov, stavieb, inštalácií alebo z lodí je zamestnávateľ povinný vypracovať plán práce.

(7) Zamestnávateľ je povinný v pláne práce uviesť všetky opatrenia na zaistenie ochrany zdravia
a bezpečnosti zamestnancov na mieste výkonu práce, najmä stanoviť

   a) odstránenie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest pred začiatkom búracích prác, ak nejde
       o prípady, v ktorých by takýto postup predstavoval väčšie riziko pre zamestnancov ako v prípade jeho        nedodržania,

   b) poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade s odsekom 3 písm. a),

   c) meranie azbestu po skončení prác.