web counter

Za zobrazenie obsahu je potrebná novšia verzia Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Práve realizujeme
BD: G. Bethlena 17-23, Nové Zámky
Podrobné informácie o realizovaných projektoch
môžete získať na tel. čísle
+421 911 175 242
Práve realizujeme
BD: S.H.Vajanského 11-15, Nové Zámky
Práve realizujeme
BD: J.Kráľa 28-32, Nové Zámky
main-vybrane-referencie-header
Mapa nitrianskeho kraja
J. Šimora 5/7940
940 01 Nové Zámky
Adresa:
BTB, s.r.o.
Tel. číslo:
E-mail*:
Text správy*:
pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov
Meno/prezývka*:

SLUŽBY

|  Vždy máme riešenie

Práca s azbestom, likvidácia a zneškodnenie

Naši pracovníci pri odstraňovaní azbestu
Práca s materiálmi obsahujúcimi azbest a likvidácia
azbestu je možná len špecializovanými spoločnosťami, ktoré majú príslušné povolenia, disponujú potrebnými nástrojmi, ochrannými pomôckami a ich pracovníci
sú odborne vyškolení. Na zistenie prítomnosti azbestu
je vhodný audit u špecializovanej spoločnosti
na zmonitorovanie pracovného prostredia, ktorá odborne odoberie vzorky a vykoná ich analýzu s určením druhu vlákien, vykoná analýzu zachytených vlákien, posúdi druhy azbestových vlákien v materiáloch a vo vzduchu
a v prípade potvrdenia výskytu navrhne spôsob jeho likvidácie a zabezpečí aj samotnú odbornú likvidáciu.
Práce s materiálom obsahujúcim azbest, či už vŕtanie, búranie časti priečok alebo celého objektu, demontáž strechy musí vykonávať firma, ktorá má v tejto oblasti oprávnenie podnikať.


Všeobecne platné zásady pri práci s materiálom obsahujúcim azbest

Pre prácu s materiálmi obsahujúcimi azbest a práce v kontrolovanom pásme platí:

1. Do kontrolovaného pásma majú prístup len oprávnené osoby, zamestnanci zdravotne a odborne spôsobilí
    a náležite poučení o konkrétnych podmienkach, ktorí môžu vykonávať práce pri odstraňovaní materiálov     obsahujúcich azbest.


2. Vstup a výstup z kontrolovaného pásma je možný len cez hygienickú slučku, aby sa zabezpečila     minimalizácia rizika uvoľňovania prachu z azbestu mimo kontrolovaného pásma.

3. Pre činnosť pracovníkov v kontrolovanom pásme sú stanovené postupy v pláne práce, pracovníci
    sa chránia pred možnou exponáciou prachu z azbestu ochrannými odevmi, ochrannými prostriedkami     dýchacích orgánov (masky s hepafiltrami), počas pobytu v kontrolovanom pásme nesmú jesť, piť ani fajčiť.


4. Pred samotnou demontážou materiálov obsahujúcich azbest sa vykoná ich zapuzdrenie, čiže enkapsulácia     (stabilizácia) špeciálnou chemikáliou, aby sa zabránilo voľnému poletovaniu azbestových vlákien počas     demontáže

5. Demontovaný stabilizovaný materiál obsahujúci azbest sa balí do polyetylénových vriec a ukladá
    sa do kontajnerov na prepravu na špeciálnu skládku.

6. Prepravu stabilizovaných materiálov obsahujúcich azbest na skládku vykoná oprávnená organizácia.
    Materiál možno ukladať len na skládky s oprávnením na skladovanie materiálov obsahujúcich azbest.


7. Po kompletnom odstránení materiálov obsahujúcich azbest a vyčistení priestorov a zariadení
    v kontrolovanom pásme môže firma oprávnená vykonávať túto činnosť zrušiť kontrolované pásmo
    a uvoľniť priestory na ďalšie činnosti stavebníka

Naši pracovníci pri odstraňovaní azbestu Naši pracovníci pri odstraňovaní azbestu Naši pracovníci pri odstraňovaní azbestu
     
Naši pracovníci pri odstraňovaní azbestu Naši pracovníci pri odstraňovaní azbestu Naši pracovníci pri odstraňovaní azbestu
     
Naši pracovníci pri odstraňovaní azbestu